Propozície

Organizátor

Klub OB ATU Košice, web.tuke.sk/obeh

Spoluorganizátor

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SAUŠ

Mesto Košice

Termín

6. január 2023

Miesto konania

Košice, centrum

Trať

5100 m (hlavný beh), historické centrum, Mestský park, povrch asfalt a dlažba

1100 m (sprievodný beh) Hlavná ulica, povrch asfalt a dlažba

Štart

14:00 štart sprievodného behu, Hlavná ulica, súsošie Immaculata

15:00 štart hlavného behu, Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Cieľ

Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Kategórie

5100 m

 • MJ juniori do 19 rokov (2004 a mladší)
 • MA muži 20-39 rokov (1984-2003)
 • MB muži 40-49 rokov (1974-1983)
 • MC muži 50-59 rokov (1964-1973)
 • MD muži 60 rokov a starší (1963 a starší)
 • ŽJ juniorky do 19 rokov (2004 a mladšie)
 • ŽA ženy 20-39 rokov (1984-2003)
 • ŽB ženy 40-49 rokov (1974-1983)
 • ŽC ženy 50-59 rokov (1964-1973)
 • ŽD ženy 60 rokov a staršie (1963 a staršie)

1100 m

 • MK chlapci do 15 rokov (2008 a mladší)
 • MS muži 60 rokov a viac (1963 a starší)
 • ŽK dievčatá do 15 rokov (2008 a mladšie)
 • ŽS ženy 60 rokov a viac (1963 a staršie)

Prihlášky

Štartovné

5100 m

1100 m

V prípade platby po 2.1.2023 prineste so sebou potvrdenie o platbe.

Úhrada štartovného

účet-IBAN: SK14 0900 0000 0051 4378 5979
 - variabilný symbol: použite symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom
 - do poznámky uveďte: Vaše meno

V cene štartovného je zahrnuté
 - štartovné číslo s čipom
 - meranie času a medzičasov
 - zaslanie SMS s dosiahnutým výsledkom
 - účastnícka medaila po dobehnutí do cieľa
 - občerstvenie po dobehnutí do cieľa
 - šatne na prezlečenie a úschovňa osobných vecí v mieste prezentácie
 - možnosť odloženia vrchného rozcvičovacieho oblečenia v priestore cieľa
 - zdravotná služba v cieli
 - účasť v tombole

Prezentácia

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Šatňa

V mieste prezentácie. V spoločnej miestnosti bude možnosť odloženia osobných vecí počas pretekov. V priestore štartu bude možnosť odloženia vrchného rozcvičovacieho oblečenia do pripraveného stanu.

Vzdialenosť šatňa – štart, cieľ

330 m

Občerstvenie

Po dobehu do cieľa čaj

Vyhlásenie výsledkov

v priestore cieľa

14:30 vyhlásenie sprievodného behu

16:00 vyhlásenie hlavného behu

Ceny

Prví traja pretekári vo všetkých kategóriách získajú vecné ceny a diplomy. V kategórii s menším počtom štartujúcich ako 3 bude vyhlásený iba víťaz.

Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú finančné odmeny:

Časový limit

30 min. pre trať 1100 m, 75 min. pre trať 5100 m

Výsledky

Meranie časov a spracovanie výsledkov bude vykonané prostredníctvom čipov zabudovaných v štartovných číslach a bude zabezpečené profesionálnou časomeračskou firmou. Každý pretekár, ktorý uvedie do prihlášky číslo mobilného telefónu, obdrží po dobehu sms s dosiahnutým časom a umiestnením.
Konečné výsledky budú zverejnené na www.3kb.sk a www.vos-tpk.sk.

Poistenie

Všetci účastníci podujatia štartujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je zároveň povinný mať vlastné zdravotné poistenie.

Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Organizátor doporučuje pretekárom zvýšenú opatrnosť a využitie reflexných prvkov či doplnkov oblečenia.

Zdravotná služba

V priestoroch cieľa.

Poznámka

Vzhľadom k zimnému obdobiu sa na trati môže vyskytnúť zľadovatelý alebo snehom pokrytý povrch.

Informácie

www.3kb.sk alebo akademik.ob@tuke.sk alebo +421 915 872 938

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, rok narodenia, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a stránke časomeračskej firmy. V priebehu pretekov budú zabezpečované dokumentačné a osobné fotografie slúžiace k propagácii podujatia, ako spomienka na preteky, k informovaniu verejnosti o akcii a pod. V prípade, že nesúhlasíte s uverejňovaním svojej fotografie, oznámte to priamo fotografovi.